fbpx

Enesekontrolli (HACCP, HCP süsteemi) 5AKH koolitus, baaskoolitus

See koolitus on sobilik toidu ohutuse süsteemis sertifitseeritud asutustele, kellel on juba toimiv süsteem olemas ning peavad perioodiliselt läbima enesekontrolli koolitust.   

Enesekontrollikoolitusel õpitakse enesekontrolli põhimõtteid, juba olemasolevat enesekontrolliplaani ettevõttepõhiselt kasutama/ juurutama või uut enesekontrolliplaani looma. Koolitusel keskendutakse põhimõtetele ja on hea meeldetuletus, sissejuhatus või kokkuvõtte koolitus.

Õppekava: Enesekontroll (HACCP, HCP süsteemi) 5 AK H koolitus, baaskoolitus

Rühm: Enesekontroll

Õppekava koostamise alus, vastavus: Toiduseadus; nõue HACCP-alastele/HCP-alastele teadmistele tuleneb (EÜ) nr 852/2004, toiduainete hügieeni kohta, II Lisa XII peatüki punktist 2: 2. et käesoleva määruse artikli 5 lõikes 1 osutatud korra väljatöötamise ja haldamise eest või asjakohaste juhiste rakendamise eest vastutavad isikutel on vastav HACCP/HCP põhimõtete kohaldamise alane väljaõpe; märgistuse nõuded määrusest 1169/2011.

Eesmärk: Koolituse lõpuks on osaleja saanud teadmisi ja meelde tuletanud enesekontrolli HACCP/HCP põhitõed, teab seoseid standradiga, oskab kontrollida ja märgata ettevõtte töötajate tööd või olukorda ettevõttes (viide CCP, PRP, oPRP).

Õpiväljundid: Koolituse lõpuks on osaleja kursis, millised on ohud toidule, kuidas täiendada/ koostada enesekontrolli vastavalt seitsme põhimõtte, seadusandluse ja mõneti ka standardite nõuete põhjal.

Sihtgrupp: toidukäitleja, toitu käitlevad asutused, töörühma liige; ettevõtte, millel on standard (GSFI, GMP, ISO jm); enesekontrolliplaani koostaja, enesekontrolliplaani eest vastutav isik; lisaks ka töötajad, kes vastutavad toidualase teabe ja toitumisalase teabe kogumise eest ettevõttes.

Keeled: Eesti, vene, inglise keel

Õppe alustamise tingimused: Osalenu on kursis HACCP/HCP nõuetega, osalenu on ettevõttest, kellel on olemas enesekontrolliplaan, osalenu on ettevõttest, mis taotleb või on juba toiduohutussertifikaadi omanik.

Õppe maht: 5 AK H, millest 4,5 akadeemilist tundi on auditoorset tööd ja 0,5 akadeemilist tundi on iseseisvat tööd

Õppekeskkond: Loenguruum või veebiruum (teams, zoom, google meets vm)

Õppevahendid: Metoodiline materjal sisaldub hinnas

Õppe protsessi kirjeldus: Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal.

Õppe sisu*:

 • HACCP ja mõisted,  toiduhügieeni põhimõtted
 • toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgistused, -infektsioonid
 • toidu saastumise ohtude analüüs
 • toidu saastumise riskide hindamine
 • kriitiliste kontrollpunktide (KKP) määramine toidukäitlemisettapidel
 • kriitiliste piirväärtuste kehtestamine kriitilistes kontrollpunktides
 • enesekontrollisüsteemi tugiprogramm kriitiliste piirväärtuste ohjamiseks
 • enesekontrollisüsteemi plaani koostamine 7 põhimõtte järgi
 • enesekontrollisüsteemi ettevõttesisene auditeerimine
 • enesekontrolliplaani koostamine vastavalt Veterinaar- ja Toiduameti juhistele; majandustegevusteade ja tegevusluba;
 • toidualane teave, toitumisalane teave, märgistamine
 • test
 • test

Õppemeetod: Õppija osaleb 4,5 akadeemilise tunnises auditoorses ja 0,5 akadeemilise tunnises iseseisvas töös ning sooritab eksamtesti.

Õppematerjalide loend: Enesekontroll (Haccp/ HCP süsteemi) 5 AK H koolitus, baaskoolitus, Greenclean OÜ

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused: Õpingute lõpetamise eelduseks on eksamtesti edukas sooritamine. Edukaks sooritamiseks loetakse tulemust mitte vähem kui 75% 100%st.

Väljastatavad dokumendid: Koolituse läbinule väljastatakse vastav sertifikaat/ tunnistus.

Koolitaja kvalifitaktsioon: Greenclean OÜ lektor või tema poolt kontrollitud külalisesineja, kes on omandanud kõrgemat erialast haridust või aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omavad vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

Lektor (main, kui kliendiga pole sõlmitud erialaseid kokkuleppeid): Annika Gorelova. Koolitaja pädevus, vt CV.

Koolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused on järgmise lingi all: https://www.toiduhügieen.ee/koolitused/taienduskoolitusasutuse-tegevuse-kvaliteedi-tagamise-alused/

* Läbivad punktid: Haccp 7 põhimõtet; Toidu sälilitamise viisid ja tingimused ning temperatuuri kontroll, puhastamine ja desinfitseerimine, kahjuritõrje, isiklik hügieen, toitu käsitlevad õigusaktid, toitu käitleva töötaja kohustused ja vastutus toiduhügieeninõutete täitmise eest vastavalt tööülesannetele, oht, risk, kriitiline pind, kontaktkoht, kontrollkriteerium, korrigeerivad tegevused, enesekontrolli juurutamise ettevalmistamine, oht ja ohtude kindlakstegemine, ohtude ja riskide hindamine, kriitiline kontakt ja määramine, korrigeeriv tegevus ja määramine, enesekontrollisüsteem ja dokumenteerimine, järelvalve, enesekontrollisüsteem ja plaanide hindamine.

Õppekava hindamisotsus: jaanuar 2020, Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur | Estonian Quality Agency for Higher and Vocational Education Sihtasutus Archimedes | Foundation Archimedes