Enesekontrolli HACCP 5AKH koolitus, baaskoolitus

On tavaks, et kohustuslikud koolitused toimuvad loenguvõtmes, mida kuulatakse pelgalt paberi kättesaamise nimel- Greenclean annab midagi hoopis praktilisemat-  

Enesekontrollikoolitusel õpitakse enesekontrolli põhimõtteid, juba olemasolevat enesekontrolliplaani kasutama ja ettevõttepõhiselt juurutama, uut enesekontrolliplaani looma. Koolitusel keskendutakse põhimõtetele ja on hea meeldetuletus, sissejuhatus või kokkuvõtte koolitus.

Õppekava: Enesekontroll HACCP 5 AK H koolitus, baaskoolitus

Rühm: Enesekontroll

Õppekava koostamise alus, vastavus: Toiduseadus; nõue HACCP-alastele teadmistele tuleneb (EÜ) nr 852/2004, toiduainete hügieeni kohta, II Lisa XII peatüki punktist 2: 2. et käesoleva määruse artikli 5 lõikes 1 osutatud korra väljatöötamise ja haldamise eest või asjakohaste juhiste rakendamise eest vastutavad isikutel on vastav HACCP põhimõtete kohaldamise alane väljaõpe; märgistuse nõuded määrusest 1169/2011.

Eesmärk: Koolituse lõpuks on osaleja saanud teadmisi ja meelde tuletanud enesekontrolli HACCP põhitõed.

Õpiväljundid: Koolituse lõpuks on osaleja kursis, millised on ohud toidule, kuidas koostada enesekontrolli vastavalt seitsme põhimõtte ja seadusandluse põhjal.

Sihtgrupp: toidukäitleja, toitu käitlevad asutused, enesekontrolliplaani koostaja, enesekontrolliplaani eest vastutav isik, ettevõtte tunnustamist/teavitamist läbiviiv isik; lisaks ka töötajad, kes vastutavad toidualase teabe ja toitumisalase teabe kogumise eest ettevõttes.

Keeled: Eesti, vene, inglise keel

Õppe alustamise tingimused: Koolitusel osalenu saab aru, millel põhineb ja kuidas koostada ettevõtte majandustegevusdokumente ja/või enesekontrolliplaani; 90% koolitusel osalenust on koolituselt lahkunud muudatusi täis enesekontrolliplaaniga või enesekontrolliplaani mustandiga; lisaks töötaja oskab otsida infot toidualase teabe ja toitumisalase teabe kokkupanemise jaoks.

Õppe maht: 5 AK H, millest 4,5 akadeemilist tundi on auditoorset tööd ja 0,5 akadeemilist tundi on iseseisvat tööd

Õppekeskkond: Loenguruum

Õppevahendid: Metoodiline materjal sisaldub hinnas

Õppe protsessi kirjeldus: Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal.

Õppe sisu*:

 • HACCP ja mõisted,  toiduhügieeni põhimõtted
 • toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgistused, -infektsioonid
 • toidu saastumise ohtude analüüs
 • toidu saastumise riskide hindamine
 • kriitiliste kontrollpunktide (KKP) määramine toidukäitlemisettapidel
 • kriitiliste piirväärtuste kehtestamine kriitilistes kontrollpunktides
 • enesekontrollisüsteemi tugiprogramm kriitiliste piirväärtuste ohjamiseks
 • enesekontrollisüsteemi plaani koostamine 7 põhimõtte järgi
 • enesekontrollisüsteemi ettevõttesisene auditeerimine
 • enesekontrolliplaani koostamine vastavalt Veterinaar- ja Toiduameti juhistele; majandustegevusteade ja tegevusluba;
 • toidualane teave, toitumisalane teave, märgistamine
 • suund 1: kui osaleb tootja, läbitakse paralleelselt punktid: asendiplaan, ruumide plaan, enesekontrolli töörühm, tootekirjelduse koostamine, tehnoloogiline skeem, tootmisprotsessi etappide lühikirjeldused, ohtude väljaselgitamine, ennetavate tegevuste määramine, kriitiliste punktide kontroll, seiremeetodid, korrigeerivad tegevused ja registreerimine, vedu ja veovahendid, puhastamine ja desinfitseerimine, kahjurite tõrje, jäätmete kogumine ja äravedamine, joogivesi ja laboratoorsed uuringud, töötajate tervislik seisund ja isiklik hügieen, töötajate koolitus, mittekvaliteetsest toodangust teavitamine ja tagastamise korraldamine, kirjalike materjalide (dokumentatsiooni) koostamine ja säilitamine, enesekontrollisüsteemi perioodilise ülevaatuse kord (audit).
 • suund 2: kui osaleb toitlustusettevõte, kauplus, lastehoiuasutus jt käitleja, läbitakse paralleelselt punktid: eeltingimuste programm ja HACCP põhimõtted vastavalt enesekontrolliplaani koostamise juhendile SIIN (teid suunatakse VTA kodueleheküljele) või kaupluse hügieenitavajuhendile SIIN (teid suunatakse Kaupmeeste Liidu koduleheküljele).
 • test

Õppemeetod: Õppija osaleb 4,5 akadeemilise tunnises auditoorses ja 0,5 akadeemilise tunnises iseseisvas töös ning sooritab eksamtesti.

Õppematerjalide loend: Enesekontroll Haccp 5 AK H koolitus, baaskoolitus, Greenclean OÜ

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused: Õpingute lõpetamise eelduseks on eksamtesti edukas sooritamine. Edukaks sooritamiseks loetakse tulemust mitte vähem kui 75% 100%st.

Väljastatavad dokumendid: Koolituse läbinule väljastatakse vastav sertifikaat/ tunnistus.

Koolitaja kvalifitaktsioon: Greenclean OÜ lektor või tema poolt kontrollitud külalisesineja, kes on omandanud kõrgemat erialast haridust või aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omavad vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

Lektor (main, kui kliendiga pole sõlmitud erialaseid kokkuleppeid): Annika Gorelova.

Koolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused on järgmise lingi all: https://www.toiduhügieen.ee/koolitused/taienduskoolitusasutuse-tegevuse-kvaliteedi-tagamise-alused/

 

 

 

* Läbivad punktid: Haccp 7 põhimõtet; Toidu sälilitamise viisid ja tingimused ning temperatuuri kontroll, puhastamine ja desinfitseerimine, kahjuritõrje, isiklik hügieen, toitu käsitlevad õigusaktid, toitu käitleva töötaja kohustused ja vastutus toiduhügieeninõutete täitmise eest vastavalt tööülesannetele, oht, risk, kriitiline pind, kontaktkoht, kontrollkriteerium, korrigeerivad tegevused, enesekontrolli juurutamise ettevalmistamine, oht ja ohtude kindlakstegemine, ohtude ja riskide hindamine, kriitiline kontakt ja määramine, korrigeeriv tegevus ja määramine, enesekontrollisüsteem ja dokumenteerimine, järelvalve, enesekontrollisüsteem ja plaanide hindamine.

 

Õppekava hindamisotsus: jaanuar 2020, Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur | Estonian Quality Agency for Higher and Vocational Education Sihtasutus Archimedes | Foundation Archimedes