fbpx

Toiduhügieeni 5 AK H koolitus, baaskoolitus

On tavaks, et kohustuslikud koolitused toimuvad loenguvõtmes, mida kuulatakse pelgalt paberi kättesaamise nimel. Greenclean lubab toiduhügieeni koolituse lugejatele lisada vürtsi, et jutt oleks talutav ka mikrobioloogilistel vaatlustel. Rohkem infot tel 6700 184

Õppekava: Toiduhügieeni 5 AK H koolitus, baaskoolitus

Rühm: Toiduhügieen

Õppekava koostamise alus, vastavus:Toiduseadus; Euroopa Pardlamendi ja Euroopa Nõukogu määrusega nr 852/ 2004 (29.02.2004) toiduainete hügieeni kohta; märgistamise määrus 1169/2011. Sh: Toidualane teave, toitumisalane teave, märgistamine (kohustuslik alates 31.12.2016).

Eesmärk: Koolituse lõpuks on osaleja saanud teadmisi ja meelde tuletanud toiduhügieeni põhitõed.

Õpiväljundid: Koolituse lõpuks on osaleja kursis, millised on ohud, kuidas kaitsta toitu ohu eest, kuidas ta saab oma ülesannete ulatuses toiduhügieeni tagada.

Sihtgrupp: Toidukäitleja, toitu käitleva ettevõttega seotud isikud, lasteaiakasvatajad, kokad, kokaabid, ettekandjad, stjuuardessid; restorani-kohvikutöötajad, kes peavad oskama andma toidualast teavet jt.

Keeled:Eesti, vene, inglise keel

Õppe alustamise tingimused: Inimene, kes soovib töötada toitu või jooki käitlevas asutuses, kes peab teadma toiduhügieeni temale usaldatud tööülesannete ulatuses ja kes vajab uut või korduvat toiduhügieenitunnistust (vajadus vastavalt töökoha enesekontrolliplaanis kajastatud korrale).

Õppe maht: 5 AK H, millest 4,5 akadeemilist tundi on auditoorset tööd ja 0,5 akadeemilist tundi on iseseisvat tööd

Õppekeskkond: Loenguruum

Õppevahendid: Metoodiline materjal sisaldub hinnas

Õppe protsessi kirjeldus: Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal.

Õppe sisu:

1) toiduhügieen ja toiduhügieeni põhimõtted;

2) toiduhügieen ja mikroorganismid ning nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid;

3) toidumürgistus ja toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgistused, -infektsioonid;

4) toidu saastumine ja toidu füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine;

5) toidu säilitamine ja toidu säilitamise viisid ja tingimused ning temperatuuri kontroll;

6) käitlemisettevõtte struktuur, tehnoloogia ja seadmed;

7) toiduhügieen ja puhastamine ja desinfitseerimine;

8) toiduhügieen ja kahjuritõrje;

9) toiduhügieen ja isiklik hügieen;

10) enesekontrolli põhimõtted;

11) toitu käsitlevad õigusaktid;

12) toitu käitleva töötaja kohustused ja vastutus toiduhügieeninõuete täitmise eest vastavalt tööülesannetele;

13) toidualane teave, toitumisalane teave, märgistamine;

14) test

Õppemeetod: Õppija osaleb 4,5 akadeemilise tunnises auditoorses ja 0,5 akadeemilise tunnises iseseisvas töös ning sooritab eksamtesti.

Õppematerjalide loend: Toiduhügieen 5 AK H koolitus, baaskoolitus, 2018, Greenclean OÜ

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused: Õpingute lõpetamise eelduseks on eksamtesti edukas sooritamine. Edukaks sooritamiseks loetakse tulemust mitte vähem kui 75% 100%st.

Väljastatavad dokumendid: Koolituse läbinule väljastatakse vastav sertifikaat/ tunnistus.

Koolitaja kvalifitaktsioon: Greenclean OÜ lektor või tema poolt kontrollitud külalisesineja, kes on omandanud kõrgemat erialast haridust või aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omavad vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

Lektor (main, kui kliendiga pole sõlmitud erialaseid kokkuleppeid): Annika Gorelova.

Koolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused on järgmise lingi all: https://www.toiduhügieen.ee/koolitused/taienduskoolitusasutuse-tegevuse-kvaliteedi-tagamise-alused/

 

Õppekava hindamisotsus: jaanuar 2020, Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur | Estonian Quality Agency for Higher and Vocational Education Sihtasutus Archimedes | Foundation Archimedes