fbpx

Toiduhügieeni 24AK H koolitus

Tegemist on täiskasvanute keskastme täiendkoolitusega, kus valmistutakse osalejaid ette edasi koolitama oma meeskonda ettevõttesiseselt.

Õppekava: Toiduhügieeni 24 AK H koolitus, väljaõpe

Rühm: Toiduhügieen

Õppekava koostamise alus, vastavus:Toiduseadus; Euroopa Pardlamendi ja Euroopa Nõukogu määrusega nr 852/ 2004 (29.02.2004) toiduainete hügieeni kohta; märgistamise määrus 1169/2011. Sh: Toidualane teave, toitumisalane teave, märgistamine (kohustuslik alates 31.12.2016).

Eesmärk: Koolituse lõpuks on osaleja saanud teadmisi, kuidas oma ettevõttesiseselt koolitada töötajaid nii, et töötajad tunnevad toiduhügieenireegleid oma tööülesande ulatuses.

Õpiväljundid: Koolituse lõpuks on osaleja kursis, millised on ohud, kuidas kaitsta toitu ohu eest, kuidas ta saab edasi anda teadmisi oma ettevõttesiseselt töötajatele, et nemad oma ülesannete ulatuses oskavad toiduhügieeni tagada.

Sihtgrupp: Toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaani ja/ või hügieeni järgimise eest vastutavad isikud, personalijuhid, ettevõttes seirete läiviijad; need,kes peavad õpetama oma töötajaid andma edasi toidualast teavet jt.

Keeled: Eesti, vene, inglise keel

Õppe alustamise tingimused: Inimene, kes soovib õpetada oma toitu või jooki käitlevas asutuses töötajaid, kes peavad teadma toiduhügieeni nendele usaldatud tööülesannete ulatuses. Koolitusel saab osaleda ka inimene, kes vajab uut või korduvat toiduhügieenitunnistust (vajadus vastavalt töökoha enesekontrolliplaanis kajastatud korrale).

Õppe maht: 24 AK H, millest 20 akadeemilist tundi on auditoorset tööd ja 4 akadeemilist tundi on iseseisvat tööd

Õppekeskkond: Loenguruum

Õppevahendid: Metoodiline materjal sisaldub hinnas

Õppe protsessi kirjeldus: Auditoorne ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal.

Õppe sisu:

1) toiduhügieen ja toiduhügieeni põhimõtted;

2) toiduhügieen ja mikroorganismid ning nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid;

3) toidumürgistus ja toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgistused, -infektsioonid;

4) toidu saastumine ja toidu füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine;

5) toidu säilitamine ja toidu säilitamise viisid ja tingimused ning temperatuuri kontroll;

6) käitlemisettevõtte struktuur, tehnoloogia ja seadmed;

7) toiduhügieen ja puhastamine ja desinfitseerimine;

8) toiduhügieen ja kahjuritõrje;

9) toiduhügieen ja isiklik hügieen;

10) enesekontrolli põhimõtted;

11) toitu käsitlevad õigusaktid;

12) toitu käitleva töötaja kohustused ja vastutus toiduhügieeninõuete täitmise eest vastavalt tööülesannetele;

13) toidualane teave, toitumisalane teave, märgistamine;

14) test

Õppemeetod: Õppija osaleb 22 akadeemilise tunnises auditoorses ja 2 akadeemilise tunnises iseseisvas töös ning sooritab eksamtesti.

Õppematerjalide loend: Toiduhügieen 24 AK H koolitus, väljaõpe, Greenclean OÜ

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused: Õpingute lõpetamise eelduseks on eksamtesti edukas sooritamine. Edukaks sooritamiseks loetakse tulemust mitte vähem kui 75% 100%st.

Väljastatavad dokumendid: Koolituse läbinule väljastatakse vastav sertifikaat/ tunnistus.

Koolitaja kvalifitaktsioon: Greenclean OÜ lektor või tema poolt kontrollitud külalisesineja, kes on omandanud kõrgemat erialast haridust või aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omavad vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

Lektor (main, kui kliendiga pole sõlmitud erialaseid kokkuleppeid): Annika Gorelova.

Koolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused on järgmise lingi all: https://www.toiduhügieen.ee/koolitused/taienduskoolitusasutuse-tegevuse-kvaliteedi-tagamise-alused/

 

Õppekava hindamisotsus: jaanuar 2020, Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur | Estonian Quality Agency for Higher and Vocational Education Sihtasutus Archimedes | Foundation Archimedes