fbpx

HTM nõuded

Kõik täienduskoolitusi pidavad asutused peavad võimaldama klientidele järgmist infot:

  1. täienduskoolituse õppekorralduse alused. Loe Greenclean OÜ õppekorralduse aluseid SIIN.
  2. täienduskoolituse õppekavad
  3. täienduskoolituskursusega seotud täiskasvanute koolitajate nimed koos nende kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldusega, loakohustusega täienduskoolituse läbiviimiseks antud tegevusloa andmed, täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused
  4. täienduskoolituse õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed: õppekava nimetus; õppekavarühm; õpiväljundid; õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel; õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal; õppe sisu; õppekeskkonna kirjeldus; õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid
  5. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
  6. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus
  7. õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord
  8. täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord
  9. teised õppe korraldamiseks olulised tingimused
  10. täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alustes sätestatakse vähemalt: täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord; täienduskoolituskursusega seotud täiskasvanute koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord; õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord; täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord.