fbpx

Töötervishoid- ja tööohutus 24 AK H koolitus, väljaõpe veebis

Õppekava: Töötervishoid- ja tööohutus 24 AK H koolitus, väljaõpe veebis

Rühm: Töötervishoid- ja tööohutus

Õppekava koostamise alus, vastavus: Vastavalt Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määrusele nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” on tööandjal kohustus korraldada töökeskkonnaspetsialistile, töökeskkonnavolinikule ja töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende valimisest või määramisest.

Eesmärk: Koolituse lõpuks on osaleja saanud

Õpiväljundid: Koolituse lõpuks osaleja:
1) tunneb tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust;
2) oskab koostada töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava ettevõttes;
3) tunneb töökeskkonna ohutegureid ja oskab neid vältida.

Sihtgrupp: 

Töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed, keskastme juhid.

Keeled: Eesti keel

Õppe alustamise tingimused: Töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonnavolinik ja töökeskkonnanõukogu liige, kes peab töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe läbima hiljemalt 2 kuu jooksul alates nende valimisest või määramisest. Eesti keele oskus ja internetiühendusega arvuti või nutiseadme kasutamise võimalus.

Õppe maht: 24 AK H, millest 24 akadeemilist tundi on iseseisvat tööd

Õppekeskkond: Veebikeskkond http://töötervishoidjaohutus.ee . Õppijate arv pole piiratud.

Õppevahendid: Metoodiline materjal sisaldub hinnas

Õppe protsessi kirjeldus: Veebipõhine õpe on iseseisev õpe, mis tuleb õppijal läbida. Tegemist on õppega, millel puudub ajaline piirang. Õppija saab õppe pooleli jätta, salvestada ja jätkata järgmisel sobival ajal.

Õppe sisu:

1.Üldsätted

2.Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus

  1. Riskianalüüs

4. Test

Õppemeetod: Õppija loeb läbi metoodilise materjali ning sooritab eksamtesti.

Õppematerjalide loend: Töötervishoiu- ja tööohutuse 24 AK H koolitus, väljaõpe, 2018, Greenclean OÜ

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused: Õpingute lõpetamise eelduseks on eksamtesti edukas sooritamine. Edukaks sooritamiseks loetakse tulemust mitte vähem kui 75% 100%st.

Väljastatavad dokumendid: Koolituse läbinule väljastatakse vastav sertifikaat/ tunnistus.

Koolitaja kvalifitaktsioon: Õppekeskkond, materjal ja eksamtest on koostatud lektorite poolt, kes on omandanud kõrgemat erialast haridust või aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omavad vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

Lektor (main, kui kliendiga pole sõlmitud erialaseid kokkuleppeid): Annika Gorelova.

Koolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused on järgmise lingi all: https://www.toiduhügieen.ee/koolitused/taienduskoolitusasutuse-tegevuse-kvaliteedi-tagamise-alused/

 

Õppekava hindamisotsus: jaanuar 2020, Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur | Estonian Quality Agency for Higher and Vocational Education Sihtasutus Archimedes | Foundation Archimedes  

 

 

 

Täiendav info.

Klassikoolitus vs veebikoolitus

Veebikoolitus on samaväärne klassikoolitusega. Koolitus vastab seaduses määratud mahule, materjal on samaväärne klassikoolituste omadega (aga meie materjal on interakviine). Oleme oma koolituskeskkonda näidanud Tööinspektsiooni esindajale. Koolitus on sobiv töökeskkonnaspetsialistidele, -volinikele ja -nõukogu liikmetele.

 

Koolitusmaterjalid

Meie veebikoolituse tugev eelis: materjal on digitaalne, lingid klikatavad, sisu toetavad illustreerivad pildid ja videod. Koolitused on ajas muutuvad- jälgime ja uuendame sisu vastavalt kehtivale seadusandlusele, (mõnikord isegi konstrutiivsele tagasisidele).

 

Koolituse viis

Süsteem on lihtne: 1. Logi sisse; 2. Õpi, soorita test; 3. Saa sertifikaat! Koolitus koosneb loengutest. Iga loengu lõpus on test. Koolituse läbimiseks ajalist limiiti ei ole.

 

Koolitusload

Nr 6121HTM ja 6208HTM põhinevad “Erakooliseaduse” paragrahv 5 lõike 11 ja Haridus- ja Teadusministeeriumi ministri käskkirjadele nr 125 ja 433. Sotsiaalministeeriumis registreeritud töötervishoiu- ja tööohutusalase koolituse läbiviimiseks.

 

Registreeru koolitusele SIIN või saates kiri info@greenclean.ee.

tookeskkonna koolitus veebis