fbpx

Õppekorralduse alused

 • Üldsätted

1.1. Greenclean OÜ (reg nr 11530451) (edaspidi pidaja) poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Greenclean Koolitus (edaspidi kool). Ühtlasi omab kool lihtsustatud veebinimesid: toiduhügieen.ee, enesekontrolliplaan.ee ja töötervishoidjaohutus.ee. Kool lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele ning ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.

1.2. Kool korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.

1.3. Õppetöö toimub õppetööks sobivates tingimustes: a) kontor-koolitusklassis, b) tunni alusel renditavates ruumides, c) organisatsioonisisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellija koolitusruumides ja d) veebikeskkonnas.

1.4. Õppetöö toimub koolitustena aastaringselt. Koolitused toimuvad a) koolituskalendri alusel, b) tellimuskoolitused kokkulepitud kuupäeval ja c) veebikoolitused alates nende tellimisest õppijale sobival ajal. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.5. Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest, kuid lähtutakse õppekavast.

1.6 Õppetöö toimub eesti, inglise või vene keeles. Iga koolituse keel on täpsustatud enne koolituse tellimuse kinnitamist.

1.7 Asjaajamiskeel koolis on eesti keel.

1.8 Klassikoolituse õppetööd korraldatakse vastavalt koolituse ajakavale, mis avaldatakse eelnevalt Greenclean OÜ kodulehel https://www.toiduhügieen.ee/koolituskalender/.

1.9 Õppetöö toimub päevase grupi vormis.

1.10 Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud vähemalt:

1.10.1 õppekava nimetus;

1.10.2 õppekavarühm;

1.10.3 õppeesmärk;

1.10.4 õpiväljundid;

1.10.5 õppekava koostamise alus;

1.10.6 sihtgrupp;

1.10.7 õppekeel;

1.10.8 õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

1.10.9 õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;

1.10.10 õppe sisu;

1.10.11 õppekeskkonna kirjeldus;

1.10.12 õppemeetod;

1.10.13 õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;

1.10.14 nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;

1.10.15 koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

1.11 Kool jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi.

1.12 Õppekava ja muudatused õppekavas kinnitab pidaja.

 • Isikuandmete kogumine ja töötlemine

2.1. Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse jaoks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

 • Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

3.1. Koolitusele registreerumine

3.1.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab internetis (https://www.toiduhügieen.ee/kontakt/), e-posti teel (info@greenclean.ee) või telefoni teel (6700184). Registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile.

3.1.2. Õppijal on õigus saada täiendavat infot e-posti teel (info@greenclean.ee) või telefoni teel (6700184).

3.2. Koolitusgrupi komplekteerimine

3.2.1. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.

3.2.2. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.

3.2.3. Koolil on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Kursusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest või edasi lükkumisest esimesel võimalusel. Ärajäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.

 • Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

4.1 Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on kooli poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu või saanud ettevõtte/asutuse poolt tasumist tõendava kinnituskirja.

4.2 Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja esimene tund oma allkirjaga registreerimislehel allkirjastades ühtlasi õppija ja kooli suhteid reguleeriva sellekohase lepingu. Veebikoolituse õppetööst osavõttu kinnitab osaleja sisse logimise ja õppetöö alustamisega. PRIA-ga koostööd tegevad asutused kinnitavad õppetööst osavõttu oma allkirjaga registreerimislehel.

 • Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

5.1 Õppija võetakse Greenclean OÜ kursusele isikliku või lapsevanema/hooldaja sooviavalduse või klientfirma koolitustellimuse alusel. Erakooli vastuvõtmiseks loetakse arve tasumist, mille on esitanud kooli esindaja ja maksnud õppija/ lapsevanema/ hooldaja või klientfirma esindaja. Arvele kantakse pidaja nimi, koolituse nimi, reeglina koolituse toimumise aeg ja koht ja õppemaksu suurus ning selle maksmise tingimused.

5.2 Õppija arvatakse koolist välja sooviavalduse põhjal, talle esitatud arve maksmata jätmisel. Igat juhtumist vaadatakse läbi üksikjuhtumi põhiselt.

5.3 Õppija on lõpetanud Greenclean OÜ valitud kursuse, kui on sooritanud sellekohase testi, arvestuse või eksami.

5.4 Lõputesti, -arvestuse või -eksami edukal sooritamisel saab kursuse lõpetanu Greenclean OÜ tunnistuse. Tõend väljastatakse õppijale kui õpitulemused saavutati ja kui õppija võttis osa õppetööst.

5.5 Koolituse kohta tagasiside saamiseks võib pidaja jagada koolituse lõpetajale ankeetküsimustiku, mille täitmine on anonüümne ja vabatahtlik.

 • Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise ja õppemaksu soodustuste ning õppetoetuste andmise alused ja kord

6.1 Õppemaksu suuruse kehtestab kooli pidaja vähemalt 10 päeva enne õppetöö algust.

6.2 Õppekavas toodud koolituse õppemaksu piirid kehtestatakse igaks kursuseks eraldi. Kursuse jooksul õppemaksu ei tõsteta, sooduspakkumiste korras võib õppemaksu vähendada.

6.3 Õppemaksuga seonduvate soodustuste tegemise otsustamisel võidakse arvesse võtta kursustele registreerunud isikute arvu, varasemalt käesoleva kooli poolt korraldatavate kursuste läbimist jms.

6.3.1 Ühest asutusest mitme inimese osalemisel ühel koolitusel kehtib igale osalejale soodushind -5% kuni -15%.

6.3.2 Greenclean OÜ Facebooki fännilehe https://www.facebook.com/toiduhugieenjahaccp/  likejatele kehtib soodustus 10% koolituse maksumust (maksumust arvutatakse eurodes kehtiva hinnakirja alusel), millest tuleb koolituskeskust teavitada kursusele registreerimisel. Juhul, kui Facebooki fännilehel on kajastatud erisoodushind sooduskoodiga, tuleb sooduskood koolituskeskust teavitada kursusele registreerimisel.

6.3.3 Soodustustest saab kasutada ainult üht korraga.

6.4 Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Õppemaks tuleb tasuda esitatud arve alusel enne kursuse algust või koolituskeskuse poolt paika pandud maksegraafiku alusel vahetult enne kursuse lõppu. Kui koolituse lõpu kuupäevaks pole kogu summa tasutud, siis on koolituskeskusel õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Koolitatava suulise või kirjaliku avalduse alusel on õigus arve tasuda ka sularahas.

6.5 Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata meiepoolsetest meeldetuletustest, on õigus anda tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

6.6 Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.

 1. Eksami korraldus

7.1 Kursused lõppevad eksamiga. Eksami mitte sooritamise korral on koolitataval koolituskeskuse poolt määratud ajal pärast eksami mittesooritamist osaleda korduseksamil.

7.2 Korduseksami eest on koolitataval kohustus tasuda koolile hinnakirja alusel tasu, mille kohta kool esitab arve.

7.3 Ilma nimetatud tasu maksmata on Koolil õigus Õpilast korduseksamile mitte lubada.

 1. Koolitusest loobumine

8.1 Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada viivitamatult kooli e-kirja teel (info@greenclean.ee).

8.2. Koolitusest loobumisest tuleb teatada kirjalikult vähemalt 3 päeva enne koolituse toimumist. Hilisema teatamise korral tuleb tasuda 25% koolituse maksumusest.

 1. Koolituse katkestamine

9.1. Koolituse pooleli jätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, komandeering vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga. Vajadusel võib koolituskeskus küsida uuesti liitumisel õppijalt koolitusmaterjalidega seotud kulutuste hüvitamist.

9.2 Juhul kui õppija katkestab ning tasutud on üksnes osamakse või ei ole ka seda tasutud, on õpilane kohustatud tasuma kursuse tervikarve, mis koolituskeskuse poolt väljastati.

 1. Õppija õigused ja kohustused

10.1 Õppijal on õigus:

10.1.1. saada õppekavas ettenähtud koolitust vastavalt valitud kursusele, ette nähtud mahus, kohas ja ajal pärast õppemaksu tasumist.

10.1.2 saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta;

10.1.1 nõuda õppemaksu tagastamist kooli süül ära jäänud kursuste eest;

10.1.3 lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.

10.1.4 saada kursuse lõpus lõputesti, -arvestuse või -eksami edukal sooritamisel seda kinnitav tunnistus.

10.2. Õppija on kohustatud:

10.2.1. tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja koolituskeskuse töötajate korraldustele;

10.2.2. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara;

10.2.3. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele;

10.2.3 tasuma õppemaksu arvel kajastatud summas ja vastavalt arvel kirjutatud kuupäevale;

10.2.4 Õppija ja kooli suhteid reguleerib sellekohane leping.

 1.  Lektorite kvalifikatsiooninõuded

11.1. Lektorid peavad omama kõrgemat erialast haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

 1. Vaidluste lahendamise kord

12.1.Kooli ja Õppija/lektori vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.